Personale

 • Monica

  Monica

 • Sarah S. Christensen (konstitueret leder)

  Sarah S. Christensen (konstitueret leder)

  Souschef

  E-mail: ssech@vejle.dk
 • Mette Toftebjerg Leth (pædagog)

  Mette Toftebjerg Leth (pædagog)

  Pædagog

  E-mail: mtole@vejle.dk
 • Heidi Mahler (pædagog)

  Heidi Mahler (pædagog)

  Pædagog

  E-mail: hemah@vejle.dk
 • Helle Christiansen (pædagog)

  Helle Christiansen (pædagog)

  Pædagog

 • Thomas Sørensen (pædagogisk assistent)

  Thomas Sørensen (pædagogisk assistent)

  Pædagogisk assistent

 • Jonna Madsen (pædagogmedhjælper)

  Jonna Madsen (pædagogmedhjælper)

  Pædagogmedhjælper

 • Lene Marie Goth (støtte)

  Lene Marie Goth (støtte)

  Pædagogmedhjælper

 • Margit  Olesen

  Margit Olesen

  Pædagogmedhjælper

 • Maja Ladegaard Jensen (pædagogmedhjælper)

  Maja Ladegaard Jensen (pædagogmedhjælper)

  Pædagogmedhjælper

 • Lene R. Jørgensen (vikar)

  Lene R. Jørgensen (vikar)

  Vikar

 • Ellen Pedersen Kostfaglig eneansvarlig

  Ellen Pedersen Kostfaglig eneansvarlig

  Køkken

 • Palle Maach (pedel)

  Palle Maach (pedel)

  Servicemedarbejder