For­ret­nings­or­den

Her kan du læse om Kolbøttens forretningsorden

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i KolbøttenInstitutionens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 3 til 6 år.


Det er forældrebestyrelsens opgave at fastlægge principper for børnehavens virksomhed, for anvendelse af en budgetramme samt at foretage indstilling ved ansættelse af personale. Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer jævnfør styrelsesvedtægter for Kommunale Daginstitutioner i Vejle kommune.


Forældrebestyrelsen skal i henhold til den lovbestemte minimumskompetence have indflydelse på:


Principper for det pædagogiske arbejde i børnehaven

Principper for børnehavens budget inden for rammerne af de økonomiske bevillinger vedrørende de børnerelaterede konti

Udtaleret i forbindelse med ansættelse af fast pædagogisk personale

Forældrebestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan evaluerer denne en gang årligt

 

Forældrebestyrelsen skal:


Høres forinden Byrådet/Børne- og Unge udvalget tager beslutning om væsentlige ændringer for børnehaven

Efter anmodning afgive udtalelse til Børne- og kulturudvalget

 

Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer


5 medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre.
1 medlem vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.
Lederen er født medlem, sekretær og sagsbehandler for bestyrelsen.
Ud over bestyrelsens medlemmer vælges der 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne.
En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder – og hvis et bestyrelsesmedlem er længerevarende forhindret i at kunne varetage sin bestyrelsespost.
Suppleanter har hverken stemmeret eller mødepligt, men er velkommen til at deltage til alle møder. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvornår en suppleant skal indtræde – hvis et bestyrelsesmedlem er længerevarende forhindret.


Valg til bestyrelsen


Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af april måned.

I lige år vælges 3 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter.
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted.
Hvis ens barn meldes ud af børnehaven inden valgperioden er slut, indtræder suppleant 1 i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot ét medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.

Suppleanter vælges for et år af gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.
Medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen og suppleanten for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen.
Personalemødet afholdes inden udgangen af april måned, dog skal medarbejderrepræsentanterne være valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges.
Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode.
Suppleanten vælges for et år af gangen.

Valget starter med intro, hvorefter forældrene grupperes i ældste og yngste afdeling, og udpeger et givet antal kandidater fra hver gruppe.
Forældre (med forældremyndighed) til børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen.
Ved afstemning kan hver af de fremmødte forældre med valgret afgive èn stemme pr. barn de har i institutionen. Dog kan der kun vælges 1 forælder pr. familie.
Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen – og denne afgørelse træffes på første bestyrelsesmøde efter nyvalg.


Mødevirksomhed:


Forældrebestyrelsen afholder 6 møder årligt af 2,5 timers varighed, kl. 18.30-21.00. I tillæg kan der forekomme ekstraordinære møder i forbindelse med budgetlægning.
Formanden og lederen indkalder. Det er formanden, der leder møderne. Hvis man er forhindret i at deltage meldes, der hurtig muligst afbud til formanden.

Lederen er sekretær – og tager referat som efterfølgende tilsendes alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og forældre. Referatet godkendes af alle bestyrelsesmedlemmer, via mail, inden det offentliggøres.
Referatet er offentligt tilgængeligt på hjemmesiden, samt på opslagstavlen i gangen og Aula. Fraværende forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har selv ansvar for, at søge uddybende kommentarer til referatet.

Indkaldelse til forældrebestyrelsesmøder skal være kendt for forældrebestyrelses-medlemmerne mindst en uge forud for mødet.
Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest onsdagen ugen inden mødet afholdes – Dagsorden omdeles senest 4 dage før mødet afholdes.

Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når ½ af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og er repræsenteret både ved forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Beslutningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens vegne i møder med en formel indkaldelse.

Forældrebestyrelsen træffer sine beslutninger på lukkede møder.
Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne.
Forældrebestyrelsen evaluerer sit arbejde på sidste bestyrelsesmøde – før nyvalg.
Forældrebestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i henhold til forvaltningsloven §27 og straffelovens §152 vedr. forældreindflydelse i daginstitutioner i personsager, der er omfattet af tavshedspligten.

Forretningsorden for Børnehaven Kolbøtten er redigeret og vedtaget på forældrebestyrelsesmødet den 14.05.2019

Formand Rune Oland Therkildsen og leder Eva Pedersen