Princip for gruppestruktur

  Børnene er inddelt i aldersintegrerede grupper (3-6 år), som de følger gennem de år de går i institutionen. I de eksisterende grupper tilrettelægges det pædagogiske arbejde i små og store fællesskaber. Ud over det mødes børnene på tværs af stuerne i andre sammenhænge. 

  I de aldersintegrerede grupper sker der en spejling, hvor de ældste børn bliver rollemodeller for de yngste. De ældste børn, som mestre opgaven, får ansvar for at guide og hjælpe nystartede børn, eller andre som måtte have brug for en hjælpende hånd. Opgaven ligger ikke pr. automatik på de ældste børn, men gives til børn som vurderes at profilere af at få ansvaret.

  I de aldersdelte grupper, målrettes de pædagogiske aktiviteter i forhold til børnenes udvikling. Der arbejdes særligt skoleforberedende med førskolegruppen (rød gruppe). Formålet med de aldersdelte grupper (rød, blå og grøn gruppe) er blandt andet, at sikre at børnene får skabt relationer til dem de skal gå i skole sammen med, samt fastholde de gode relationer som børnene har skabt når de har mødtes i legestuen med deres dagplejere før børnehavestart.

  Ud over det er strukturen valgt af praktiske årsager, da børnetallet i området er meget svingende. Ligeledes giver det god mening, at børnene lære hinanden godt at kende på tværs af alder, da indskolingen på Øster Nykirke skole arbejder holdopdelt på tværs af klassetrin.

  1.august overflyttes børn til skolen

  Der er løbende optag af børn gennem hele året i Kolbøtten. Børnene visiteres til den børnegruppe hvor der er plads, eller hvor personalet i samarbejde med Dagplejen, vurderer at barnet vil have de bedste relationer og udviklingsbetingelser. Personalets vigtigste opgave når et barn starter i Kolbøtten er at skabe tryghed, tillid og venskaber, samt give de små tid og ro til at starte deres børnehavekarriere på en god måde.

  1.januar overflyttes årets kommende skolebørn til førskolegruppen (rød gruppe). I førskolegruppen arbejdes der henimod at børnene bliver læringsparate til skolen, og med særlig fokus på sociale kompetencer og øget selvstændighed. Der tages afsæt i de 8 kompetenceudviklingsmål beskrevet i samarbejdsaftalen ml. skole og børnehave. 


  Udarbejdet af personalet og bestyrelsen og sidst redigeret d. 12.08.19