Overordnede principper

Børnehaven Kolbøttens indretning inde og ude skal give plads til fordybelse, fantasi, pige-/drengelege. Der skal være mulighed for at kunne tage initiativ og give plads til den enkeltes behov.

Børnehaven Kolbøtten bruger uderummet som pædagogisk arena

Børnehaven Kolbøtten har en relations- og ressourceorienteret tilgang til børn, forældre og personale (ICDP)

Forældresamarbejdet i Børnehaven Kolbøtten skal bygge på gensidig respekt og åbne dialoger. Der skal være et højt informationsniveau og altid tid til samtaler, udover de fastlagte samtaler og møder. Forældre er altid velkomne i Kolbøtten, og nogle aktiviteter er baseret på forældrekraft.

Børnehaven Kolbøttens forældrebestyrelsessamarbejde skal bygge på åben dialog og gensidig respekt. Der er plads til nytænkning og ideer. Forældrebestyrelsen er også primus motor for arrangementer i samarbejde med personalet.

Børnehaven Kolbøtten er imødekommende over for lokalsamfundets initiativer/arrangementer i børnehaven. Opslagstavlen er åben for opslag fra foreninger. Der bakkes op om de lokale aktiviteter som det er relevant at Kolbøtten deltager i.

Børnehaven Kolbøtten skal give plads til et godt samarbejde med lokale institutioner f.eks. dagplejen, skolen og SFO'en.

Børnehaven Kolbøtten inddrager relevante faggrupper og specialister, dels med henblik på det enkelte barn og børnegruppen som helhed, men også i forbindelse med arrangementer.

Børnehaven Kolbøttens børnerelaterede konti skal tilgodese børnenes alsidige behov, så der er mulighed for det enkelte barns udvikling. Forældrebestyrelse og personale fastlægger sammen fokusområder/prioriteringer for indeværende budgetår.

Børnehaven Kolbøtten skal afklare og tilgodese det enkelte barns alsidige personlighedsudvikling således at dette støttes. Der skal gives plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.

Børnehaven Kolbøtten skal lægge vægt på børnenes sociale kompetencer og tilbyde aktiviteter der støtter dette. Børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.

Børnehaven Kolbøtten skal tilbyde aktiviteter som stimulerer barnets sproglige udvikling.

Børnehaven Kolbøtten skal tilbyde aktiviteter som stimulerer og udvikler barnets motorik og styrker barnets fysiske sundhed.

Børnehaven Kolbøtten skal introducere børnene til naturen og naturfænomener, og der lægges vægt på oplevelses- og vidensorienteret udeliv.

Børnehaven Kolbøtten skal præsentere børnene for mange forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, og inddrage dem heri.


Udarbejdet og godkendt af personale og forældrebestyrelsen, sidst redigeret 27.11.14